, Blog

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018 byla zveřejněna 29. 7. 2019.

Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou o hazardním hraní v České republice, kterou připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady z roku 2014.

Plné znění Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018 je připojeno k tomuto článku, obsahujícímu souhrn výroční zprávy.

Všechny dosud vydané publikace NMS najdete na stránce drogy-info.cz v sekci Publikace

Přehled aktuální situace v oblasti hazardního hraní v České republice

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní

 • Problematika hazardního hraní je od r. 2014 součástí integrované protidrogové politiky ČR. Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).
 • V květnu 2019 byla vládou ČR schválena nová Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, která plně integruje témata legálních a nelegálních návykových látek a nelátkových závislostí. V souladu s principem integrované protidrogové politiky se oblast hazardního hraní (HH) stává také součástí krajských protidrogových politik.
 • Rok 2018 byl posledním rokem platnosti Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 2015-2018. Nejnižší míra plnění úkolů byla v oblastech snižování rizik a prevence v hráčské populaci a informování veřejnosti a prevence v obecné populaci. V r. 2018 byly v dotačním řízení RVKPP podpořeny projekty v oblasti HH celkovou částkou 23,3 mil. Kč.
 • V r. 2018 se základní legislativní rámec regulující oblast hazardního hraní nezměnil, tvoří jej od r. 2017 zákon o hazardních hrách (ZHH) a zákon o dani z hazardních her, které nahradily zákon o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL).
 • Od 1. 1. 2017 byla rovněž zavedena regulace reklamy na HH posilující ochranu hráčů. V praxi je však zákonné varování často uvedeno velmi malým písmem a barvy jsou voleny tak, že je text obtížně čitelný. Podobně u on-line HH bývá varování umístěno na nejspodnějším okraji stránky.
 • Přechodná ustanovení ZHH umožňují provozování HH povolených ještě podle ZoL. Provozování podle ZoL je možné pouze po dobu platnosti povolení, avšak nejdéle po dobu 6 let ode dne nabytí účinnosti ZHH. Prakticky však všechna povolení technických her (TH) podle ZoL skončí nejpozději do konce r. 2019 (v polovině r. 2019 jich bude méně než 1 tisíc) a do srpna 2019 mají povolení podle ZoL některé živé hry.
 • Od 1. 1. 2018 však musí i HH povolené podle ZoL splňovat některé podmínky ZHH, jako jsou např. povinnost registrace a uživatelského konta, centrální stanovování kurzů a evidence sázkových příležitostí a informační povinnost.
 • Stále není funkční tzv. rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na HH, který měl zajistit fungování centrální evidence osob vyloučených jak dobrovolně, tak ze zákona, tj. např. osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, osob v úpadku a osob se soudem uloženou povinností zdržet se hraní HH nebo podstoupit léčbu patologického hráčství. Počet těchto osob je v ČR odhadován na 200-400 tis.
 • Počet obcí s OZV regulující HH roste. K 12. 3. 2019 mělo OZV regulující HH na svém území 685 obcí, což je o 45 více než na konci r. 2017. Z toho 418 obcí (61 % z těch, které mají OZV regulující HH) úplně zakázalo provoz technických her (TH) na svém území (o 44 více než na konci r. 2017), jde však spíše o menší obce. Většina obyvatel, kteří žijí v obcích s regulací nabídky HH, žije ve větších městech, kde je nabídka HH sice regulována, ale stále existuje.
 • Od 1. 1. 2017 byla zvýšena daňová sazba u TH na 35 % a byl zrušen denní poplatek za přístroj. U ostatních HH zůstala sazba na 23 %. Výnos z daně z hazardních her je u TH dělen v poměru 35 % do státního rozpočtu a 65 % do rozpočtů obcí. Odvody z ostatních HH se dělí v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.
 • V květnu 2019 schválila vláda návrh na změnu daňových sazeb. Návrh předpokládá zavedení 3 sazeb: 25 % u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her (původně 23 %), 30 % u loterií, binga a živých her, 35 % u TH.

Trh s hazardními hrami

 • K 1. 1. 2019 mělo povolení provozovat HH v ČR 57 společností (o 3 méně než v r. 2018), z toho 41 TH land-based, 7 TH on-line, 8 kurzové sázky (KS) land-based a 9 KS on-line.
 • Od r. 2011, kdy bylo v ČR téměř 102 tis. povolených TH, počet povolených TH klesá. Na konci r. 2018 bylo v ČR povoleno méně než 40 tis. TH (meziroční pokles o 26 %). K poklesu došlo ve všech krajích, nejvyšší absolutní počet TH má Středočeský kraj, nejvyšší relativní počet Karlovarský kraj; nejnižší počet TH je v Kraji Vysočina. Od 1. 1. 2018 již v ČR nejsou provozovány výherní hrací přístroje (VHP) povolené obcemi.
 • Dlouhodobě se snižuje počet provozoven s TH, k 31. 12. 2018 jich bylo celkem 1636, z toho 548 kasin. Od r. 2011, kdy počet provozoven dosáhl maxima (8367), se počet provozoven snížil o 80 %. Kvůli zákonným podmínkám se TH a živé hry (ŽH) koncentrují do větších heren a kasin.
 • Počet provozoven s TH a/nebo ŽH klesal ve všech krajích, nejvýraznější meziroční pokles zaznamenaly kraje Zlínský (o 69 %), Jihomoravský a Moravskoslezský (oba o 58 %). Nejmenší byl tento pokles v Praze (o 20 %).
 • Výrazně nejvíce provozoven s TH na počet obyvatel je v Karlovarském kraji (38 na 100 tis. obyv.), následují kraje Plzeňský (22), Ústecký (21) a Královéhradecký (20), nejméně je jich na Vysočině (9) a v Praze (7). Praha měla jako jediný kraj více kasin než heren (77 %). Výskyt kasin s TH je vysoký zejména v oblastech u hranic s Německem a Rakouskem.
 • Dlouhodobě se zvyšuje počet kasin, jejich podíl na celkovém počtu provozoven výrazně vzrostl na 34 % v r. 2018. Příčinou nárůstu je snaha provozovatelů TH získat pro své provozovny povolení jako kasina spíše než herny, a to kvůli podmínkám zákonné regulace TH (provozní doba, limity sázek) i regulace na obecní úrovni.
 • K lednu 2019 bylo v ČR 2085 provozoven KS land-based na 1951 unikátních adresách. Nejvíce sázkových kanceláří na počet obyvatel bylo v krajích Moravskoslezském a Karlovarském, nejméně v Kraji Vysočina. Velká většina kurzového sázení probíhá v současnosti v on-line prostředí.
 • Hráči v r. 2018 do HH vložili 249,5 mld. Kč, na výhrách jim bylo vyplaceno přes 218,2 mld. Kč a prohráli 31,3 mld. Kč (prohry jsou hrubým příjmem provozovatelů). Zatímco v r. 2016 a 2017 se příjmy provozovatelů meziročně zvýšily o 29 %, resp. 1 %, v r. 2018 se snížily o 21 %. Pokles lze přičíst poklesu příjmů z TH land-based vlivem regulace (zejména kvůli povinnosti registrace hráčů a obecní regulaci).
 • Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na TH v prostředí land-based, které tvořily 41 % trhu a utržily 12,9 mld. Kč, jejich podíl na trhu meziročně klesl přibližně o 15 procentních bodů (p. b.). KS on-line utržily 6,4 mld. Kč (20 % trhu, meziroční nárůst o 5 p. b.), loterie land-based 6,0 mld. Kč (19 %, meziroční nárůst o 5 p. b.), podíl ostatních her na příjmech byl pod 10 %.
 • V land-based HH hráči prohráli 71 % (78 % v r. 2017) a v on-line HH 29 % (22 % v r. 2017) celkové prohrané částky. V posledních letech narůstá podíl peněz prohraných on-line.
 • V l. 2013-2015 se celkový objem odvodů z příjmů získaných provozováním HH (de facto daně z hazardních her) pohyboval ve výši přibližně 8 mld. Kč, v následujících dvou letech rostl a v r. 2017 dosáhl 12,1 mld. Kč. V r. 2018 došlo k meziročnímu poklesu inkasované daně z hazardních her o 20 % na 9,7 mld. Kč až pod úroveň r. 2016. Důvodem tohoto snížení je zejména zmenšení trhu s TH v důsledku přísnější regulace. V r. 2018 byly odvody z TH 5,9 mld. Kč (8,8 mld. Kč v r. 2017) a z ostatních HH 3,7 mld. Kč (3,4 mld. Kč v r. 2017). Meziroční pokles se týká státního rozpočtu (o 14 %), ale především rozpočtů obecních (o 25 %).
 • Na trhu se objevují i aktivity s prvky HH, které (zatím) nejsou jako HH v ČR regulovány. Jde např. o tzv. tréninkové hraní HH on-line, tj. bez sázení skutečných peněz, nebo loot boxy, které umožňují v počítačové hře získat za peníze hráčskou výhodu, jež není dopředu známa.

Hraní hazardních her v obecné populaci

 • Míra hazardního hraní v dospělé populaci aktuálně roste, především kvůli nárůstu míry hraní číselných a okamžitých loterií. Tento trend je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15-34 let. Hraní HH v posledních 12 měsících uvádí přibližně 30-40 % dospělých, nejčastěji právě loterie. K nárůstu míry hraní HH přispělo také otevření on-line prostředí od r. 2017.
 • Míra hraní HH land-based mimo loterie byla nejvyšší v l. 2014-2015, poté došlo k poklesu. Naopak u KS on-line je patrný aktuální nárůst, a to jak v celé dospělé populaci, tak mezi mladými dospělými ve věku 15-34 let.
 • Kromě loterií patří k nejčastěji hraným HH v posledních 12 měsících KS land-based (8-11 %), KS on-line (5-7 %) a live sázky on-line (5-6 %) následované TH land-based (2-5 %). Rozsah hraní jiných HH než loterií je mezi muži několikanásobně vyšší než mezi ženami. Výrazně vyšší míra prevalence je mezi mladými dospělými.
 • V posledních 30 dnech hrálo některou HH přibližně 15 % osob (20 % mužů a 10 % žen), nejčastěji loterie (13 %). Bez loterií to bylo 5 % (9 % mužů a 1 % žen). HH land-based bez loterií hrály 3 % a HH on-line 4 % osob, nejčastěji KS.
 • V některých skupinách jsou zkušenosti s hazardním hraním vyšší než v populaci obecně, např. mezi Romy ze sociálně vyloučených lokalit (SVL), mezi sportovci či mezi vězni.

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží

 • Hraní HH je poměrně rozšířeno rovněž mezi dětmi a mládeží. Ve věku 11-15 let uvedla hraní HH v posledních 12 měsících přibližně pětina dotázaných, po vyloučení loterií pak desetina. Mezi středoškoláky (15-19 let) uvádí hraní HH v posledních 12 měsících přibližně čtvrtina dotázaných, HH mimo loterie přibližně pětina.
 • HH hrají výrazně častěji chlapci. Výjimkou je hraní loterií, kde jsou zkušenosti vyrovnané nebo vyšší mezi dívkami. Výrazně vyšší zkušenosti s hraním HH mají studenti středních škol bez maturity.
 • Míra zkušeností s hraním HH roste s věkem, a to především u hraní HH on-line. Skokový nárůst nastává s přechodem na střední školu (zejména pokud jde o zkušenosti s HH mimo loterie) a s dosažením 18 let, což je zákonná hranice pro účast na HH (týká se HH land-based i on-line).
 • Míra hraní HH je vyšší mezi členy mládežnických sportovních oddílů, kteří často sází prostřednictvím starších sportovních kolegů či trenérů.

Problémové hráčství

 • Srovnání odhadů výskytu problémového hráčství z populačních studií od r. 2012 získaných za pomoci různých screeningových škál ukazuje protichůdné trendy.
 • Podle škály PGSI použité v l. 2012-2016 vzrostla míra problémového hráčství v obecné populaci, přičemž nárůst se týkal i počtu osob v kategorii vysokého rizika. V r. 2012, resp. 2016 se v riziku problémového hráčství v důsledku hraní HH kromě loterií nacházelo 3,2 %, resp. 5,7 % dospělé populace, což odpovídalo 290 tis., resp. 510 tis. osob.
 • Odhady podle škály Lie/bet naznačují pokles míry problémového hráčství v populaci - zatímco v l. 2013 a 2014 se v riziku problémového hráčství nacházelo 3,6 %, resp. 3,9 % dospělé populace (bez započítání hráčů výhradně loterií), v r. 2016 odhadovaný výskyt problémového hráčství poklesl na 2,4 % a dále na 1,9 %, resp. 1,8 % v l. 2017 a 2018.
 • Při extrapolaci výsledků získaných v l. 2016-2018 prostřednictvím nástroje Lie/bet na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídal podíl osob v riziku v souvislosti s hraním HH přibližně 160-210 tis. osob, přičemž odhady z l. 2013-2014 dosahovaly přibližně 320-350 tis. osob. Ve vysokém riziku problémového hráčství se v l. 2013-2014 nacházelo odhadem 115-130 tis. osob, aktuální data z l. 2017-2018 odhadují přibližně 60-65 tis. osob ve vysokém riziku problémového hráčství.
 • Odhad počtu patologických hráčů z průzkumu mezi lékaři v r. 2018 dosáhl střední hodnoty 1,0-1,2 % dospělé populace, tj. 89-105 tis. osob, z toho 11-13 tis. do 18 let. Ve srovnání s r. 2016 byl zaznamenán mírný nárůst, a to i mezi mladistvými.
 • Výsledky školských studií ukazují, že v riziku problémového hráčství se nachází 3-8 % studentů středních škol, především chlapců a studentů odborných učilišť. Riziko roste s věkem, neboť intenzita hraní HH se s věkem zvyšuje. V posledních letech se ukazuje mírný nárůst podílu školáků v riziku problémového hráčství.
 • V některých populačních skupinách je výskyt problémového hráčství mnohonásobně vyšší než v populaci obecně. Např. mezi Romy ze sociálně vyloučených lokalit je podíl problémových hráčů přibližně 8krát vyšší a mezi vězni 10krát vyšší než v obecné populaci.
 • Poslední vlna studie mezi patologickými hráči v léčbě z r. 2017 ukázala, že ženy tvořily přibližně 15 %. Průměrný věk patologických hráčů v léčbě byl 35,5 roku. Nejvyšší podíl tvořili respondenti ve věkové skupině 25-34 let. S hraním hazardních her (vyjma loterií) se respondenti poprvé setkali v průměru ve věku 20,7 roku, průměrný věk první zkušenosti s hlavní problémovou hrou byl 22,5 roku, začátek pravidelného hraní HH (tj. alespoň jednou týdně) uváděli průměrně ve věku 25,1 roku. Průměrný věk, kdy respondenti začali vnímat své hraní jako problém, byl 28,5 roku a průměrný věk, kdy respondenti poprvé vyhledali odbornou pomoc, byl 32,1 roku. Existuje však značná individuální variabilita.
 • Většina patologických hráčů v léčbě v r. 2017 uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji patologického hráčství byly TH (64 %), dále to byly KS (18 %) a ŽH (16 %). Celkem 18 % hráčů v léčbě uvedlo v r. 2017 jako svou hlavní problémovou hru on-line HH. Od r. 2013 došlo k výraznému snížení podílu TH a k nárůstu podílu živých her a kurzových sázek on-line.
 • Rovněž adiktologické služby hlásí nárůst počtu klientů s problémy s HH on-line, zejména s kurzovým sázením, a pokles počtu hráčů land-based technických her. Významnou část klientů tvoří aktivní sportovci či sportovní nadšenci. Přibývá rovněž problémových hráčů z řad členů mládežnických sportovních oddílů.

Zdravotní a sociální důsledky a souvislosti

 • Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, ale rovněž narušení vztahu s rodinou a blízkými. Dominujícím vztahovým vzorcem patologických hráčů je tzv. dvojí život, který trvá mnohdy i řadu let.
 • Problémové hráčství je spojeno s vysokým výskytem psychiatrické komorbidity, zejména úzkostně-depresivních poruch a také poruch spojených s užíváním návykových látek. Mezi patologickými hráči je rovněž několikanásobně vyšší sebevražednost než v obecné populaci. Myšlenky na sebevraždu uvádí přibližně polovina patologických hráčů v léčbě, pětina se o sebevraždu pokusila, z nich více než polovina opakovaně.
 • Průměrná celková finanční bilance hraní HH patologických hráčů v léčbě ve studii z r. 2017 byla minus 1,1 mil. Kč. 
 • Zadluženo je přibližně 90 % patologických hráčů. Průměrné zadlužení ve studii mezi patologickými hráči z r. 2017 bylo přibližně 800 tis. Kč, průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v 2018 byla přibližně 750 tis. Kč (800 tis. Kč v r. 2017). 
 • Zadluženost je významným faktorem rovněž v léčbě. Podle údajů adiktologických služeb pracujících s hráči HH se výše dluhu pohybuje od desítek tisíc do několika milionů korun, nejčastěji 250-600 tis. Kč. 
 • Podle studie mezi hráči v léčbě z r. 2017 byla hlavním zdrojem příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby legální práce - tvořila v průměru 42 % příjmů. Půjčky se podílely 26 % (nejčastěji nebankovní půjčky) a 10 % kriminální činnost. 
 • Ze studie v SVL vyplývá, že vnímaná závažnost hraní HH klesá. Příčinou je pravděpodobně zvyšující se míra regulace v obcích se SVL.

Kriminalita

 • Jako kriminalita primárně související s hraním hazardních her (HH) jsou označovány trestné činy, přestupky a jiné správní delikty, jejichž skutková podstata zahrnuje provozování nebo hraní HH. Od začátku r. 2017 je kontrolním orgánem v prostředí land-based celní správa (CS), která postupně přebírá od MF i kontrolní pravomoci v prostředí on-line HH.
 • CS provedla v r. 2018 v rámci výkonu dozoru nad provozováním HH celkem 1462 kontrol (1750 v r. 2017) a zjistila 876 porušení ZHH (488 v r. 2017). Bylo zajištěno 1,8 tis. nelegálně provozovaných TH (v r. 2017 to bylo méně než 1 tis. TH), z toho bylo více než 1,5 tis. kvízomatů. Nelegální TH byly odhaleny ve 423 provozovnách, nejčastěji ve Zlínském kraji (52) a v Praze (47).
 • Na seznamu blokovaných internetových stránek s nabídkou HH, který vede MF, bylo k 15. 1. 2019 celkem 120 stránek, z toho 111 adres byly varianty dvou herních stránek. V r. 2018 vedlo MF správní řízení o blokaci internetových stránek s nabídkou HH se 14 společnostmi.
 • ZHH zavedl zákaz poskytovat hráčům výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek. Některé herny a kasina však stále nabízí levné občerstvení nebo občerstvení zdarma.
 • Na sociálních sítích bylo v r. 2018 provozováno tzv. dipování, tj. nepovolená tombola v on-line prostředí např. o šperky, dětské oděvy či kosmetiku. MF v červnu r. 2018 udělilo jednomu z organizátorů pokutu ve výši 90 tis. Kč. Dipování se však přesunulo z otevřených facebookových skupin do uzavřených a pravděpodobně pokračuje dále.
 • Za r. 2018 bylo policií evidováno 26 trestných činů, státní zastupitelství evidují 34 a soudy 33 trestných činů, jejichž skutková podstata zahrnuje provozování HH.
 • Pokud jde o sekundární kriminalitu páchanou hráči, podle výsledků studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2017 se krádeže někdy dopustilo 43 % hráčů, podvodu 29 %, zpronevěry 27 %, výroby a/nebo prodeje drog 24 % a loupeže 8 % respondentů. Rovněž mezi hráči HH v evidenci PMS v r. 2018 byly nejčastějšími trestnými činy krádež, podvod a zpronevěra.
 • Podle výsledků studie mezi vězni z r. 2018 se krádeže kvůli hraní HH nebo splacení dluhu ze hry někdy v životě dopustilo téměř 15 % osob, přičemž podíl je mírně vyšší u vězněných žen.

Prevence problémového hráčství

 • Součástí systému prevence rizikového chování v resortu školství je rovněž prevence hazardního hraní. V r. 2019 byly vládou přijaty Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 a její akční plán na období 2019-2021.
 • V květnu 2019 mělo certifikaci odborné způsobilosti v primární prevenci celkem 62 organizací (58 v lednu 2018) s 94 programy (90 v r. 2018). Z nich 78 (75 v r. 2018) realizovalo adiktologickou prevenci, jejíž součástí je i hazardní hraní.
 • Od r. 2016 je v provozu elektronický systém výkaznictví preventivních aktivit ve školství. Adiktologické prevenci nelátkových závislostí včetně HH bylo věnováno průměrně 12,7 vyučovací hodiny na ZŠ a 6,4 vyučovací hodiny na SŠ (souhrnně za všechny ročníky).
 • Díky podpoře RVKPP vznikaly v posledních letech programy specificky zaměřené na prevenci problémového hráčství a stávající programy rozšiřovaly svou nabídku o prevenci v oblasti HH. V r. 2018 bylo v dotačním řízení RVKPP podpořeno celkem 11 programů specifické adiktologické primární prevence.
 • V posledních letech roste nabídka on-line informačních a poradenských služeb pro obecnou populaci i hráče a jejich blízké. Prostřednictvím nově vznikajících programů podpořených RVKPP jsou realizovány také informační kampaně ve městech a obcích zvyšující povědomí veřejnosti o problémovém hráčství a o jeho zdravotních a sociálních dopadech.
 • Mimo podporu z veřejných zdrojů vyvíjí preventivní aktivity i provozovatelé HH. Např. projekt Rubikon Asociace provozovatelů kursového sázení (APKURS) je realizován ve spolupráci s organizací Aisis Kladno. Česká komora loterního průmyslu (ČKLP) realizuje preventivní projekt Nesázej na výsledek, tvoř ho!. Oba se týkající prevence HH mezi žáky ZŠ a SŠ.
 • ZHH od r. 2017 zavedl povinnost nabídky sebeomezujících opatření a řadu dalších informačních povinností směrem k hráčům. Míra zkušeností hráčů s nabídkou informací a sebeomezení aktuálně roste. Výsledky z r. 2018 ukazují, že nabídku sebeomezujících opatření zaznamenalo 7,7 % hráčů (5,7 % v r. 2017). Sebeomezujícím opatřením byli nejčastěji exponováni hráči on-line HH bez loterií - 32,8 % (14,4 % v r. 2017). Roste podíl hráčů, kteří uvádějí jako zdroj informací o rizicích HH materiály získané v provozovně, internetové stránky s on-line HH. Rovněž jsou realizovány projekty zvyšující kompetence personálu land-based provozoven HH pro identifikaci problémových hráčů.

Léčba a další odborné služby

 • Počet problémových hráčů v kontaktu s poradenskými a léčebnými službami roste, jejich podíl v léčbě je však stále nízký. Nejčastější příčinou hledání odborné pomoci jsou zhoršené vztahy s blízkými a finanční problémy.
 • Služby pro problémové hráče jsou v ČR poskytovány v ambulantních adiktologických programech, psychiatrických ambulancích a také v pobytových programech.
 • V posledních letech počet specializovaných programů pro problémové hráče roste, a to zejména díky podpoře RVKPP. Cílem této podpory je vytvořit základní síť specializovaných programů pro problémové hráče ve všech krajských městech. Rozvíjí se on-line poradenské a léčebné programy pro problémové hráče a jejich rodiny.
 • Za specializované služby pro problémové hráče lze v ČR považovat 15-25 programů (hazardní hráči tvoří více než 20 % klientely nebo jsou „velmi často" jejich klienty).
 • Z programů podpořených RVKPP v r. 2018 vykázalo poskytnutí služby nejméně jednomu problémovému hráči celkem 56 projektů, v kontaktu s nimi bylo 2093 problémových hráčů. Meziročně došlo k navýšení celkového počtu klientů, kontaktů a poradenských a léčebných výkonů. Nejvyšší počet klientů byl vykázán ambulantními službami (1270 klientů v 28 programech působících v 37 obcích). V r. 2018 fungovalo v ČR 9 krajských center.
 • Ambulantní léčba patologického hráčství (F63.0) byla za r. 2017 hlášena z 247 psychiatrických ambulancí (1256 pacientů), v psychiatrických nemocnicích a na psychiatrických odděleních bylo hospitalizováno 434 pacientů (údaje za r. 2018 nejsou dosud k dispozici).
 • V ČR se rozvíjejí také svépomocné intervence. V Praze se v PN Bohnice schází svépomocná skupina, v Brně skupina Anonymních gamblerů. V r. 2018 vznikla skupina Zotavení Brno, kterou tvoří osoby s vlastní zkušeností se závislostním problémem (tzv. recovery kouči). Od r. 2018 existuje pacientské sdružení Recovery, které chrání zájmy a prosazuje práva osob se závislostním problémem na politické úrovni.
 • Specializovaná oddělení s dobrovolným léčením závislostí, jejichž cílovou skupinou jsou i patologičtí hráči, je zřízena v 10 věznicích z celkového počtu 35.

 

Podrobné informace jsou ve Výroční zprávě o hazardním hraní v ČR v roce 2018, která je připojena k tomuto článku.

 


Suchej únor 2024 probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Najdete ji v Blogu - klikněte pro otevření zprávy: OTEVŘÍT ZPRÁVU