, Blog

Zaostřeno 03/19 Hazardní hraní v České republice v roce 2018

Zaostřeno č. 3/2019 obsahuje aktuální informace a trendy regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami, hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů, kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby problémového hráčství.  Autor: Mgr. Zdeněk Rous; Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Souhrn výsledků

Politika a regulace

 • Oblast hazardního hraní je součástí politiky v oblasti závislostí a závislostního chování, v květnu 2019 vláda přijala novou strategii na 9 let.
 • Od ledna 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, zákon o dani z hazardních her a nově je upravena oblast reklamy na hazardní hry.
 • Přechodná ustanovení nového zákona umožňují provozování hazardních her (HH) povolených ještě podle předchozího zákona o loteriích; poslední povolení technických a živých her (ŽH) udělená podle předchozího zákona skončí nejpozději do konce r. 2019. Od ledna 2018 však musí i hry povolené podle předchozího zákona splňovat některé podmínky, jako jsou např. povinnost registrace a zřízení uživatelského konta, centrální stanovování kurzů a evidence sázkových příležitostí a informační povinnost. 
 • Nový zákon ustanovil nabídku sebeomezujících opatření, informační povinnost, omezení provozní doby heren, přestávku ve hře a řadu dalších opatření směrem k ochraně hráčů. 
 • Nelegální hazard: Daří se blokovat nelegální on-line stránky (na seznamu blokovaných internetových stránek, který spravuje MF, bylo k 15. 1. 2019 celkem 120 stránek), v r. 2018 bylo zajištěno 1,8 tis. nelegálně provozovaných herních automatů. 
 • Na trhu se objevují i aktivity s prvky HH, které (zatím) nejsou jako HH v ČR regulovány. Jde např. o tzv. tréninkové hraní HH on-line, tj. bez sázení skutečných peněz, nebo loot boxy, které umožňují v počítačové hře získat za peníze hráčskou výhodu, jež není dopředu známa. 
 • Stále není funkční tzv. rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na HH (kromě dobrovolně vyloučených jde zejména o osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo osoby v úpadku). Počet osob, které budou do tohoto rejstříku za zákona zapsány, je odhadován na 200-400 tis. 
 • Roste počet obcí s místní regulací hazardních her (k 12. 3. 2019 to bylo 685 obcí). 
 • V květnu 2019 schválila vláda návrh na změnu daňových sazeb. Návrh předpokládá 3 sazby: 25 % u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her (původně 23 %), 30 % u loterií, binga a živých her (původně 23 %), 35 % u technických her (nemění se). 

Trh s hazardními hrami 

 • Od r. 2011, kdy bylo v ČR téměř 102 tis. povolených technických her (TH), počet povolených TH klesá. Na konci r. 2018 bylo v ČR povoleno méně než 40 tis. TH (meziroční pokles o 26 %). K poklesu došlo ve všech krajích, nejvyšší absolutní počet TH má Středočeský kraj, nejvyšší relativní počet Karlovarský kraj; nejnižší počet TH je v Kraji Vysočina. Od 1. 1. 2018 již v ČR nejsou provozovány VHP povolené obcemi. 
 • Dlouhodobě se snižuje počet provozoven s TH, k 31. 12. 2018 jich bylo celkem 1636, z toho 548 kasin. Od r. 2011, kdy počet provozoven dosáhl maxima (8367), se počet provozoven snížil o 80 %. Kvůli zákonným podmínkám se TH a ŽH koncentrují do větších heren a kasin. 
 • Hráči v r. 2018 do HH vložili 249,5 mld. Kč, na výhrách jim bylo vyplaceno přes 218,2 mld. Kč a prohráli 31,3 mld. Kč (prohry jsou hrubým příjmem provozovatelů). Zatímco v l. 2016 a 2017 se příjmy provozovatelů meziročně zvýšily o 29 %, resp. 1 %, v r. 2018 se snížily o 21 %. Pokles lze přičíst poklesu příjmů z TH v kamenných provozovnách (land-based) vlivem regulace (zejména obecní regulace, zrušení provozoven se zvláštním režimem či povinná registrace hráčů). 
 • Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl stejně jako v minulých letech na TH land-based (41 % trhu), na kurzové sázky (KS) on-line připadlo 20 % a na loterie land-based 19 %. 
 • V r. 2018 došlo k meziročnímu poklesu inkasované daně z hazardních her o 20 % na 9,7 mld. Kč, což je méně než v r. 2016. Důvodem tohoto snížení je zejména zmenšení trhu s TH land-based v důsledku přísnější regulace. Meziroční pokles se týká státního rozpočtu (o 14 %), ale především rozpočtů obecních (o 25 %). 

Hraní hazardních her v obecné populaci 

 • Míra hazardního hraní v dospělé populaci aktuálně roste, především kvůli nárůstu míry hraní loterií. Tento trend je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15-34 let. Hraní HH v posledních 12 měsících uvádí přibližně 33-40 % dospělých, nejčastěji právě loterie. 
 • Aktuální nárůst hraní je patrný rovněž u kurzových sázek online, u technických her land-based dochází k poklesu. 
 • Hraní HH je poměrně rozšířeno rovněž mezi dětmi a mládeží. Hraní HH v posledních 12 měsících uvedla přibližně pětina dotázaných žáků ve věku 11-15 let a přibližně čtvrtina středoškoláků ve věku 15-19 let. HH hrají výrazně častěji muži, resp. chlapci. Míra hraní HH je vyšší mezi členy mládežnických sportovních oddílů, kteří sází prostřednictvím starších sportovních kolegů nebo i trenérů. 

Problémové hráčství, dopady, léčba 

 • Srovnání odhadů výskytu problémového hráčství z populačních studií od r. 2012 získaných za pomoci různých screeningových škál ukazuje, že v riziku rozvoje problémového hráčství je až 5,7 % dospělé populace, tj. cca 510 tis. osob, z toho ve vysokém riziku 60-130 tis. osob. 
 • Ženy tvoří přibližně 15 % problémových hráčů v léčbě. Aktuálně narůstá podíl hráčů kurzových on-line sázek a živých her mezi problémovými hráči v léčbě. 
 • Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, ale také narušení vztahu s rodinou a blízkými. Problémové hráčství je spojeno s vysokým výskytem psychiatrické komorbidity a sebevražednosti. 
 • Zadluženo je přibližně 90 % patologických hráčů. Průměrné zadlužení ve studii mezi patologickými hráči z r. 2017 bylo přibližně 800 tis. Kč, průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v r. 2018 byla přibližně 750 tis. Kč (800 tis. Kč v r. 2017). 
 • Počet problémových hráčů v kontaktu s poradenskými a léčebnými službami roste, jejich podíl v léčbě je však stále nízký. V posledních letech počet specializovaných programů pro problémové hráče roste, a to zejména díky podpoře RVKPP. 
 • Z programů podpořených RVKPP v r. 2018 vykázalo poskytnutí služby nejméně jednomu problémovému hráči celkem 56 projektů, v kontaktu s nimi bylo 2093 problémových hráčů. Meziročně se zvýšil celkový počet klientů, kontaktů a poradenských a léčebných výkonů.

Poznámka

Podrobnější výsledky a seznam zkratek najdete v připojeném Zaostřeno č. 3/2019. Plné znění Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018 je zveřejněno na tomto webu.

 

 

 

 


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let  a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! INFORMACE O STUDII